Menu

विडियो (Videos)

KATHOPANISHAD BY ACHARYA SATYAJIT ARYA

25 July 2017

Totel 84 MPEG4 Files, Total download Size- 3.4GB

ISHOPANISHAD BY ACHARYA SATYAJIT ARYA

23 July 2017

Totel 61 MPEG4 Files, Total download Size-5.0GB

निरुक्तम्‌

16 July 2017

निरुक्तम्‌॥ महर्षि यास्कमुनिकृतम्‌॥ अध्यापकः - आचार्यः सनत्कुमारः।

योगदर्शनम्‌

16 July 2017

महर्षिवेदव्यासभाष्यसहितम्‌ महर्षिपतञ्जलिकृतम्‌ योगदर्शनम्‌ अध्यापकः - स्वामी विवेकानन्दः परिव्राजकः

वैशेषिकदर्शनम्‌

16 July 2017

वैशेषिकदर्शनम्‌ महर्षिकणादमुनिप्रणीतम्‌ स्वामी ब्रह्ममुनिपरिव्राजकभाष्योपेतम्‌ अध्यापकः - स्वामी विवेकानन्दः परिव्राजकः

Sakhya Darshan-all

16 July 2017

Sakhya Darshan-all-By Swami Vivekanand Ji Parivrajak